Hantering av personuppgifter

Denna policy är till för skydda den personliga information som samlats in från företagets kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners och anställda. Inom vår verksamhet hanteras dagligen olika typer av personuppgifter. I det läget omfattas våra bolag av det ansvar som slås fast i Dataskyddsförordningen, GDPR. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc. Kring detta ska alla organisationer, och så även vi, vidta tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

På Skytteservice-Blackpowder firearms bryr vi oss om den personliga integriteten 

Skytteservice-Blackpowder firearms behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och nedan angivna principer. Policyn omfattar alla personuppgifter som Skytteservice-Blackpowder firearms erhåller.

Syfte med insamlingen

Syftet med att samla in personuppgifter är för att vi skall på bästa sätt fullgöra det avtal som har ingåtts i och med att en affärsrelation eller ett anställningsförhållande har träffats.

Skytteservice-Blackpowder firearms samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlas personuppgifter in i enlighet för –

 • Anställningsavtal
 • Kund eller leverantörsrelation
 • Köp av varor eller tjänster
 • Marknadsföringsutskick eller kundinformation
 • Ansökan för lediga tjänster eller anmälan om intresse för anställning
 • Besök i vår verksamhet
 • Att på annat sätt söka kontakt med oss

Tillgång till uppgifterna

Tillgång till uppgifterna kommer internt att behandlas med behörighet för att kunna utföra arbetet med att fullfölja affärsrelationen eller anställningsförhållandet. Vid det tillfälle då annan extern leverantör kommer att få tillgång till uppgifterna kommer separat tjänsteavtal med medföljande personuppgiftsbiträdes avtal att tecknas. Lagring av uppgifterna sker i Sverige, om annars tecknas separat avtal.

Arbetssätt

Vi har följande utgångspunkter kring hantering av personuppgift:

 • Konfidentiell hantering: Information får inte göras tillgänglig eller avslöjas på ett sådant sätt att den personliga integriteten eller sekretessen hotas.
 • Riktighet: Information får inte förändras eller gå förlorad, av misstag, genom inverkan av obehörig eller på grund av tekniskt fel.
 • Tillgänglighet: Information ska kunna användas i förväntad utsträckning, inom önskad tid och på rätt plats.
 • Spårbarhet: Händelser i informationshantering ska dokumenteras och följas upp.

– Utskrifter innehållande personuppgifter får ej spridas och läggas på ”öppna platser” såsom fikarum etc. Dokument innehållande personuppgifter ska i möjligaste mån förvaras inlåsta. 

– Största möjliga försiktighet vad gäller att via telefon, mail, sociala medier och dylikt: I dessa forum lämnar vi inte längre ut personuppgifter. Om vi mailar kring personärenden ska vi alltid uttrycka oss med nyans och försiktighet. Vi försöker också låta bli att ens skriva själva personnamnet när vi mailar kring personal, kundkontakter etc. 

-Så fort en personuppgift ej längre är ”i användning” ska den raderas. Kan till exempelvis avse ansökningshandling i rekryteringsärende. Under våren 2018 har vi därför raderat en hel del arkivmaterial innehållande personuppgifter som inte längre har relevans för Skytteservice-Blackpowder firearms

Lagring av uppgifterna

Skytteservice-Blackpowder firearms kommer att lagra uppgifter så länge som det behövs för att fullfölja affärsrelationen eller anställningsförhållandet. När något av det upphör kommer lagring av uppgifterna vara kvar under den tid då vi enligt lag är ålagda att lämna information. Till exempel Bokföringslagen. Skytteservice-Blackpowder firearms  kommer att vidta rimliga åtgärder för att bevara personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.

Den registrerades rättigheter

Skytteservice-Blackpowder firearms kommer vidta lämpliga åtgärder för att till den registrerade vid begäran ska få den information som personen begär inom 30 dagar. När inte legitimt skäl finns för att spara registreringar har personen rätt att bli glömd, vilket innebär att uppgifterna raderas. Oberoende av vilket avtal som finns så har individen rätt att ta del av alla de personuppgifter som finns registrerade. Individen har rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt att ta tillbaka ett samtycke och få de uppgifterna som samtycket baserades på raderade. Skytteservice-Blackpowder firearms kommer att hantera detta utan onödigt dröjsmål.

Skytteservice-Blackpowder firearms förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna dataskyddspolicy. Ändringar kan framförallt vara påkallade som en följd av förändringar i Dataskyddsförordningen.

Medarbetares ansvar att tillämpa policyn

Medarbetare är skyldiga att sätta sig in i och följa policyn.

Tillsyn och efterlevnad

Skytteservice-Blackpowder firearms utvärderar löpande genom årlig utvärdering effekten av Dataskyddspolicyn och efterlevnaden av den.

Personuppgiftsincident

Skytteservice-Blackpowder firearms  kommer att dokumentera alla personuppgiftsincidenter och, såvida det inte är osannolikt att den medför en risk för de registrerades rättigheter och friheter, även anmäla incidenterna till Datainspektionen.

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter ska du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan. Du når Datainspektionen enligt följande Kontaktuppgifter Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00 E-post: datainspektionen@datainspektionen.se Fax: 08-652 86 52

Hemsida skapad med av Stick Out Media

© Copyright 2019 Skytteservice i Ängelholm